mouse hover image

Länsstyrelsen utvärderar tillståndet i Tyresån

Författare: Admin
kategori: Miljöövervakning

Länsstyrelsen har tagit fram två nya utvärderingar av miljöövervakningsdata som samlas in i Tyresån och dess avrinningsområde sedan 1998. Utvärderingarna fokuserar på näringsämnen och visar på att halterna inledningsvis minskade, men att denna minskning avstannat de senaste 15-20 åren trots fortsatta åtgärder mot övergödning. De senaste par åren har dock lägre halter uppmätts i bland annat Orlången och Trehörningen-Sjödalen efter nyligen genomförda åtgärder mot internbelastning av fosfor.

Utvärderingarna finns i vår Miljödataportal samt på Länsstyrelsens hemsida.