mouse hover image

Din insats

2020-11-27

Du kan göra mycket!

Det övergripande målet för Tyresåns vattenvårdsförbund är att Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande befolkning och verksamhet inom avrinningsområdet. Du som bor och verkar inom avrinningsområdet kan också bidra för att uppnå det vi vill ha omkring oss: rena, friska vatten som går att bada och fiska i.

Click Here

Hemma

 • Använd miljömärkta tvätt- och diskmedel.
 • Låt aldrig miljöfarliga ämnen hamna i avloppet eller i gatubrunnen utan lämna dem istället till närmaste återvinningsanläggning
 • Om du har enskilt avlopp, se över din anläggning. Det kanske är dags att byta infiltrationsbädd?
Click Here

Bilen

 • Tvätta helst bilen på bilmackens tvättanläggning. Om du inte kan göra det, tvätta på gräs eller grus hellre än på asfalt.
 • Använd miljömärkta biltvättmedel.
 • Undvik att asfaltera uppfarten, välj hellre grus, plattor eller armerat gräs som låter nederbörden infiltrera istället för att rinna av.
 • Låt bilen stå om du kan. Kväveoxiderna från bilens avgaser bidrar till övergödningen av sjöarna i närheten.
Click Here

Trädgården

 • Undvik att gödsla gräsmattan.
 • Gödsla rabatten, trädgårdslandet eller odlingslotten efter behov. Ta reda på hur mycket som behövs! Naturgödsel är bättre än handelsgödsel.
 • Var rädd om våtmarkerna i din närhet! Se till att schaktmassor och trädgårdsavfall inte hamnar där.
 • Välj stuprör med utkastare som sprider regnvattnet över tomten eller led vattnet till en damm. Det är bättre än att låta vattnet gå till dagvattenkulverten.
 • Bevara de naturliga sjöstränderna, de är värdefulla för sjöns reningsförmåga, växter och djur. Fyll till exempel inte ut tomterna ända ut till sjökanten.