mouse hover image

Vad vi gör

Åtgärder för friskare
sjöar och vattendrag

Tyresåns sjösystem har påverkats av människan under lång tid. Det har lett till problem med bland annat övergödning, föroreningar, minskad biologisk mångfald och hinder för djur och växter att röra sig igenom sjösystemet. De åtgärder som görs syftar till att återställa sjösystemet till så naturliga förhållanden som möjligt.

Det kan vara att anlägga dammar för att rena dagvatten och ansluta avlopp till kommunalt nät, eller att arbeta för  vandringsbara vattendrag med strukturer som gynnar lek- och uppväxtmiljöer för fisk. De flesta åtgärderna genomförs av medlemskommunerna och Stockholm Vatten och Avfall. Förbundets roll är att ta fram kunskapsunderlag, informera och bidra till ett samordnat vattenvårdsarbete. Till exempel genom miljöövervakning, vilket är viktigt underlag för att genomföra rätt åtgärd på rätt plats.

Click Here

Dagvatten

I stora delar av Tyresån är det avrinning från bebyggda områden och vägar, så kallat dagvatten, som står för den största påverkan på sjöarna. Det gäller både näringsämnen som ger övergödning och olika metaller och andra miljöfarliga ämnen.

Många åtgärder görs för att minska påverkan på sjöarna. Det är allt från att använda genomsläppliga ytskikt i bostadsområden till att rena dagvatten i dammar och våtmarker. Två exempel på stora dagvattenanläggningar i Tyresåns sjösystem är Flemingsbergsvikens våtmark som rinner till Orlången i Huddinge och Kolardammarna som ligger uppströms Albysjön i Tyresö.

Det är också viktigt med ett effektivt underhåll av avloppssystemet, för att undvika att exempelvis spillvatten från hushållen blandas med dagvattnet och därigenom riskerar att hamna i sjöarna.

Click Here

Enskilda avlopp

I Tyresån finns många områden med tidigare fritidshus som numera bebos året runt i ökande grad. Områdena ligger ofta nära vatten, och bristfälliga avlopp kan därför påverka sjöar och vattendrag med övergödning till följd.

I de kommuner som har områden med enskilda avlopp pågår planeringen för anslutning till kommunal vatten och avlopp. Eftersom processen med detaljplaneläggning och ibland överklaganden tar tid, dröjer det många år innan påverkan från enskilda avlopp upphör. I vissa områden har man ansett att det är för komplicerat eller kostsamt att ansluta till det kommunala nätet. I de områdena jobbar man i stället med att göra de enskilda avloppen så säkra som möjligt.

Det är också viktigt med ett effektivt underhåll av avloppssystemet, för att undvika att exempelvis spillvatten från hushållen blandas med dagvattnet och därigenom riskerar att hamna i sjöarna.

Click Here

Restaurering av vattendrag

Många vattendrag i Tyresån har dikats ut, rätats och rensats. Vägtrummor och broar gör ibland att djur inte kan röra sig i sjösystemet.


Åtgärder görs för att återställa vattendragen till ett mer naturligt tillstånd - det kan vara att ge vattendragen ett slingrande lopp, att lägga ner grus och sten för att fisken ska kunna leka, att plantera kantzoner längs stränderna eller att byta vägtrummor.

Ett exempel på ett restaurerat vattendrag är Lövstaån i Huddinge kommun. En kulverterad sträcka på 200 meter har öppnats upp, ån har fått ett slingrande lopp med grus och sten på botten och två dammar har anlagts.

Stora delar av Tyresåns vattendrag karterades år 2012 av Huskvarna ekologi. Några få vattendragssträckor ansågs som opåverkade, men för övriga föreslogs åtgärder.

Click Here

Åtgärder för friluftslivet

Tyresåns kommuner arbetar på många sätt för att boende och besökare ska kunna nyttja stränder vid sjöar och vattendrag på ett bra sätt. Det kan handla om att ordna strandpromenader, sätta upp fågeltorn eller klippa vattenväxter.

Click Here

Fria vandringsvägar

Många vattendrag i Tyresån har dikats ut, rätats och rensats. Vägtrummor och broar gör ibland att djur inte kan röra sig i sjösystemet.

Åtgärder görs för att återställa vattendragen till ett mer naturligt tillstånd - det kan vara att ge vattendragen ett slingrande lopp, att lägga ner grus och sten för att fisken ska kunna leka, att plantera kantzoner längs stränderna eller att byta vägtrummor.

Ett exempel på ett restaurerat vattendrag är Lövstaån i Huddinge kommun. En kulverterad sträcka på 200 meter har öppnats upp, ån har fått ett slingrande lopp med grus och sten på botten och två dammar har anlagts.

Stora delar av Tyresåns vattendrag karterades år 2012 av Huskvarna ekologi. Resultaten av karteringen finns i miljödataportalen.

Åtgärdsprogram

Tyresåns åtgärdsprogram

Förbundet har ett åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2016-2021.

I åtgärdsprogrammet finns åtgärder som syftar till att:

  • minska övergödning och påverkan från miljögifter
  • återställa vattendrag och våtmarksområden till naturliga förhållanden
  • underlätta friluftslivet i sjösystemet
  • minska risken för översvämningar

 

Åtgärdsprogrammet är en fördjupning av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för samma område. Våra prioriteringar i åtgärdsarbetet ser många gånger annorlunda ut än Vattenmyndighetens: förbundet fokuserar även på mindre sjöar med åtgärdsbehov och inte enbart s.k. vattenförekomster. Ett av våra prioriterade områden, friluftsfrågorna, finns inte alls med i Vattenmyndighetens arbete.

Foto: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski

Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram

Vatten-myndighetens åtgärdsprogram

Som en del i arbetet för god ekologisk och kemisk status i Sveriges vatten tar Vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram vart sjätte år. Att ta fram åtgärdsprogrammen är en del i den sexåriga vattenförvaltningsscykeln, där det också ingår att bestämma status och sätta miljökvalitetsnormer.

Tyresån och Kalvfjärden är ett åtgärdsområde som beskrivs i en bilaga till åtgärdsprogrammet. Tyresåns vattenvårdsförbund lämnade synpunkter på åtgärdsprogrammet under samrådstiden, våren 2015. Programmen beslutades den 31 december 2015.

Åtgärdsprogram

FOTO: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski