mouse hover image

Sommarmöte 2021

Författare: Admin
kategori: Förbundet

Tyresåns vattenförbunds fortsätter arbetet för god vattenvård inom Tyresåns avrinningsområde. Förbundets årliga sommarmöte hölls i år i Haninge. Styrelsen och arbetsgruppen samlades vid Rudans friluftsområde och naturreservat för en dag full av samtal och lärande.

På dagordningen stod bland annat diskussioner kring förbundets framtida roll och åtgärdsarbete, men också en rad fältbesök. Vi lärde oss om Rudans naturreservat, dagvattenhantering i Haninge samt fältprovtagning av makrofyter, bottenfauna, fisk och växtplankton i sjöar.