mouse hover image

Vendelsömalm

Senast uppdaterad: november 30, 2020

Vendelsömalms grundvattenförekomst

Vendelsömalm är en av Tyresåns större grundvattenförekomster. Det direkta tillrinningsområdet utgörs till största del av villabebyggelse belägen inom Haninge kommun. Östra delen av grundvattenförekomsten utgörs av skogen Ramsdalen och Gubbsänkan. Endast en mindre del av grundvattenförekomsten ligger under ett tätare jordskikt, merparten av grundvattenförekomsten är mer exponerad och sannolikt mer känslig för yttre belastning via infiltration.

Vendelsömalm

Snabbfakta

Typ av grundvattenmagasin Sand- och grusförekomst
Akviferstyp Porakvifer
Flöde (l/s) 5-25
Uttagsmöjlighet (m3/dag) 400-2000
Area (km2) 5
Medel mäktighet (m) 9
Djupintervall (m) 0-20
Teoretisk kapacitet (m3) 5 282 000