mouse hover image

Vendelsö

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Vendelsös grundvattenförekomst

Vendelsö är den minsta grundvattenförekomsten i Tyresåns avrinningsområde. Tillrinningsområdet ligger inom Haninge kommun, varav merparten inom tätbebyggt område. Större delen av grundvattenförekomsten, med undantag för dess nedre sydöstra del, ligger
under ett tätande jordlager, vilket bidrar till att skydda grundvattnet till viss del. En del av grundvattenförekomsten ligger i en sänka med äng och sumpskog.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Vendelsö

Snabbfakta

Typ av grundvattenmagasin Sand- och grusförekomst
Akviferstyp Porakvifer
Flöde (l/s) 5-25
Uttagsmöjlighet (m3/dag) 400-2000
Area (km2) 0,4
Medeldjup (m) 5
Medel mäktighet (m) 9
Djupintervall (m) 0-20
Teoretisk kapacitet (m3) 3 593 000