mouse hover image

Trollbäcken

Senast uppdaterad: november 30, 2020

Trollbäckens grundvattenförekomst

Trollbäcken är den mest nordliga grundvattenförekomsten i Tyresåns avrinningsområde. Grundvattenförekomstens yta utgörs av 0,59 km2 och tillrinningsområdet ligger huvudsakligen inom Tyresö kommun, en mindre del av grundvattenförekomsten ligger inom Stockholms kommun vid Skrubbaområdet och Flatens naturreservat, där delar är isälvssediment är tydligt synliga. Merparten av grundvattenförekomsten ligger inom tätbebyggt område. Större delen av grundvattenförekomsten, med undantag för dess nedre del, ligger under ett tätande jordlager, vilket till viss del bidrar till att skydda grundvattnet.

Trollbäcken

Snabbfakta

Typ av grundvattenmagasin Sand- och grusförekomst
Akviferstyp Porakvifer
Flöde (l/s) 5-25
Uttagsmöjlighet (m3/dag) 400-2000
Area (km2) 0,59
Medeldjup (m) 5
Medel mäktighet (m) 9
Djupintervall (m) 0-20
Teoretisk kapacitet (m3) 5 282 000