mouse hover image

Nedre Tyresån

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Gudöå, Gammelströmmen, Nyfors och Follbrinkströmmen

Nedre Tyresån är sjösystemets nedersta del vilket rinner ner i havet och Kalvfjärden. Sträckan präglas av flertalet betydelsefulla kulturhistoriska lämningar, särskilt i Uddby, Nyfors (Wättinge) samt Follbrinkströmmen. Här har aktivitet med anknytning till vattnets kraft belagts så tidigt som 1409. Merparten av sjösystemets vatten rinner via kraftverket i Uddby ner i Uddbyviken. Resterande vatten rinner ner till slottsviken via Follbrinkströmmen, Tyresåns naturliga utlopp. I Follbrinkströmmen leker havsöring om hösten. Elfisken har också påvisat glasål som vandrar upp i sötvatten där de växer till sig. Bottenfaunaundersökningar i Nyfors och Follbrinkströmmen visar tydlig påverkan av den reglering som pågått under lång tid. Tyresö kommun arbetar aktivt för att åtgärda de vandringshinder som finns i Nyfors, Uddby kraft ingår i den Nationella planen för omprövning av vattenkraft, som ska påbörjas 2022.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Nedre Tyresån

Snabbfakta

Längd (m) 7500
Höjd över hav uppströms (m) 20
Höjd över hav nedströms (m) 0