mouse hover image

Lissmaån

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Lissmaån

Bäcken ligger i södra delen av Huddinge kommun, delvis på gränsen mot Haninge kommun. Ån avvattnar Lissmasjön ned till Drevviken. Delar av vattendraget gränsar till naturreservatet Lännaskogen. Lissmasjön har sänkts vid ett flertal tillfällen genom rätning och omgrävning av Lissmaån. I stort sett hela vattendraget är påverkat av rätning och omgrävning. Tidigare våtmarker har till stor del försvunnit, men vissa sträckor av åns närområde är fortfarande påfallande vattenmättade. Endast en mindre sträcka, precis nedströms järnvägsbron i nedre delen av vattendraget är strömmande och synes vara opåverkad. Bottenfaunaundersökningar visar att ån är mycket tydligt påverkad av föroreningar.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Lissmaån

Snabbfakta

Längd (m) 5226
Höjd över hav uppströms (m) 25
Höjd över hav nedströms (m) 20
Lutning (°) 0,10