mouse hover image

Handen

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Handens grundvattenförekomst

Handen är den största grundvattenförekomsten i Tyresån, med en teoretisk kapacitet om drygt 15 miljoner kubikmeter. De södra och västliga delarna av grundvattenförekomsten består av naturmark som hör till Rudans naturreservat. Sjöarna Övre- och Nedre Rudan ligger i direkt anslutning till grundvattenmagasinet. De norra och östliga delarna av Handen är betydligt mer exploaterade i form av bostadsbebyggelse, järnväg, centrum och kommersiella verksamheter. Två mindre stråk av tätande jordskikt ligger i grundvattenförekomstens södra och norra del. Det har konstaterats att grundvattenmagasinet till viss del är artesiskt, d.v.s. att en del av grundvattenmagasinet står under tryck på grund av tätande skikt som gör att grundvattnet kan nå över magasinets övre gräns, och ibland över markytan. En stor del av grundvattenförekomstens norra del har goda uttagsmöjligheter om 5-25 l/s. Grundvattenförekomsten har tidigare använts som reservvattentäkt genom inducerad infiltration vid Kolartorp. Grundvattenförekomsten har pekats ut som högprioriterad för dricksvattenförsörjning och utökat skydd, trots detta är vattenskyddsområdet vid Kolartorp upphävt.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Handen

Snabbfakta

Typ av grundvattenmagasin Sand- och grusförekomst
Akviferstyp Porakvifer
Flöde (l/s) 5-25
Uttagsmöjlighet (m3/dag) 400-2000
Area (km2) 2
Medeldjup (m) 5
Medel mäktighet (m) 9
Djupintervall (m) 0-20
Teoretisk kapacitet (m3) 15 714 000