mouse hover image

Hacksjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Sjön i Tyresåns Botkyrkagren

Hacksjön är en relativt opåverkad liten humös skogssjö vars omgivning främst består av skog och myrmark. Vattenkvaliteten visar på att det är en näringsfattig sjö som mest påverkas av atmosfäriskt nedfall och näringsämnen från omgivande marker. Sjön är klassad med ”högt naturvärde” av Länsstyrelsen. Uppströms sjön finns vattenfyllda torvtäkter där vattensalamander trivs. Tidigare har Hacksjön varit en viktig fågelsjö. Sjön används för bad och fiske. Den används också för radiostyrda båtar och för isracing vintertid.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Hacksjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 170
Sjöyta (ha) 13,3
Största djup (m) 1,3
Medeldjup (m) 0,6
Volym (m3) 77 000,00
Uppehållstid 10 veckor
Höjd över havet (RH2000) (m) 51
Strandlängd (km) 1,6