mouse hover image

Forsån

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Forsån

Forsån förbinder de större sjöarna Magelungen och Drevviken. Området mellan sjöarna är till stora delar bebyggt och flera vägar passerar ån. Området kring Forsån ligger dock relativt avskärmat genom att skog till viss del sparats. Bäcken ligger i sydöstra delen av Stockholms kommun, nära gränsen mot Huddinge. Magelungen har sänkts av i flera omgångar och troligen har sprängningar i utloppet gjorts för att sänka sjöns vattenyta. Området som benämns ”Forsen”, strax nedströms Magelungens utlopp, utgörs idag av en mindre strömsträcka, vilket sannolikt inte stämmer överens med dess historiska struktur. I återstående delar av Forsån har rätning och omgrävning genomförts. Vattendragets naturlighet är därför starkt påverkad genom den betydande fysiska påverkan som ägt rum. Sammantaget är ca 84 % av vattendragssträckan påverkad av mänsklig aktivitet.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Forsån

Snabbfakta

Längd (m) 1393
Höjd över hav uppströms (m) 20,2
Höjd över hav nedströms (m) 19,7
Lutning (°) 0,03