mouse hover image

Bylsjöbäcken

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Bylsjöbäcken

Bäcken ligger i norra delen av Haninge kommun där den avvattnar den mindre Bylsjön ned till Lycksjön. Bäcken ligger i sin helhet inom skyddade områden, dels inom Tyresta nationalpark, dels Tyresta naturreservat. Bäcken ligger även inom riksintresset för naturvård samt riksintresset för friluftslivet, Tyresta-Åva. Merparten av bäcken ligger även inom riksintresset för Natura 2000, Tyresta-Åva. Uppströms Tyresta by är ån nästan helt opåverkad. Nedströms Tyresta är däremot hela sträckan fysiskt påverkad, främst genom rätning och omgrävning. I bäcken har det konstaterats abborre och gädda. Bland bottenfaunan har tre ovanliga arter påträffats i bäckens nedre lopp; nattsländan Beraeodes minutus och snäckorna Gyraulus riparius och Valvata cristata vilket motiverar att bottenfaunan bedöms ha höga naturvärden.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Bylsjöbäcken

Snabbfakta

Längd (m) 4846
Höjd över hav uppströms (m) 44
Höjd över hav nedströms (m) 25
Lutning (°) 0,39