mouse hover image

Ågestasjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En viktig sjö för häckande fåglar

Ågestasjön är en näringsrik slättsjö som är i en igenväxningsfas. Sjön omges av betesmarker, sankängar, lövbackar och ett ädellövskogsbestånd väster om sjön. Ågestasjön och markerna mot sjön Orlången ingår i ett större område som numera är skyddat i Orlångslandskapets natureservat. Ågestasjön med omgivningar tillhör länets främsta häck- och rastfågellokaler. Sjön, dess stränder och våtmarkerna är skyddade genom tillträdesförbud för allmänheten tiden 15 april - 15 juli.

Fuktbetesmarkerna i närheten har även de höga värden som gulärla och ängspiplärka. Här finns även en del värdefulla växter. I ädellövskogen finns höga värden i form av sällsynta, s k rödlistade arter av svampar, lavar, mossor och insekter.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Ågestasjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 662
Sjöyta (ha) 35
Största djup (m) 1,5
Medeldjup (m) 0,8
Volym (m3) 279 000
Uppehållstid 1 vecka
Höjd över havet (RH2000) (m) 20,5
Strandlängd (km) 3,2