mouse hover image

Ådranbäcken

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Ådranbäcken

Ådranbäcken ligger i södra delen av Huddinge kommun och avvattnar sjön Ådran ned till Lissmasjön. Mellersta delen av bäcken ingår i naturreservatet Paradiset samt riksintresset för friluftslivet, Ågesta-Lida. Enligt Skogens Pärlor (Skogsstyrelsen) ligger en nyckelbiotop med avseende på bäckdal och grova ädellövträd i övre delen av bäcken. Två sträckor i övre delen av bäcken är registrerade som naturvärden med avseende på bäckmiljön. Fysiska ingrepp har påverkat en stor del av vattenmiljön i Ådranbäcken. Sammanlagt har ca 85 % av vattendragslängden rätats eller rensats. I bäcken finns ett bestånd av bäcknejonöga.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Ådranbäcken

Snabbfakta

Längd (m) 2431
Höjd över hav uppströms (m) 45
Höjd över hav nedströms (m) 25
Lutning (°) 0,82