mouse hover image

Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2024-2029

Författare: Admin
kategori: Förbundet

Nu finns förbundet nya Samverkansprogram 2024-2029 som ersätter vårt tidigare Åtgärdsprogram 2016-2021. Det nya programmet presenterar förbundets strategi för att nå god ekologisk och kemisk status i Tyresån. Fokus ligger på samverkan för bra vattenvård inom avrinningsområdet och syftar till att samordna åtgärder gällande övergödning, miljögifter, restaurering av våtmarker och vandringsvägar för att stärka livsmiljöerna och den biologiska mångfalden i hela avrinningsområdet.

Programmet finns att läsa här.