mouse hover image

Ny undersökning om Växtplankton

Författare: Admin
kategori: Miljöövervakning

Under sommaren 2020 gav vi Calluna i uppdrag att undersöka växtplankton i femton Tyresåsjöar. Den sammanvägda ekologiska statusen för respektive sjö varierar mellan dålig och hög status. Sjöar som ligger uppströms och omges av naturområden har generellt högre status. Nedströms liggande sjöar och tätortsnära sjöar har generellt sämre status.

Noterbart är att algen Gubbslem (Gonyostomum) påvisades i flera sjöar i avrinningsområdet södra del. Gubbslem orsakar ofta algblomningar och kan orsaka hudirritation hos badande. Vanligen är algens habitat sura humösa skogsjöar men den har under senare år ökat sin utbredning. Den övergripande slutsatsen från årets växtplanktonundersökning visar att inom avrinningsområdet finns sjöar med en övergödningsproblematik, inte minst i sjöar med nära anslutning till tätortsmiljöer.

Undersökningen finns att läsa i vår Miljödataportal.