mouse hover image

Ny undersökning Miljögifter i fisk i Tyresån

Författare: Admin
kategori: Miljöövervakning

Calluna AB har fått i uppdrag att sammanställa och utvärdera uppmätta halter av miljögifter i fisk (abborre) insamlad från tio olika sjöar inom Tyresåns avrinningsområde under sensommaren 2019. Från varje lokal har ett samlingsprov baserat på tio abborrar beretts från muskel och analyserats med avseende på PCB, bromerade flamskyddsmedel, PFAS och kvicksilver. Dessutom har fetthalten bestämts. I uppdraget har även ingått att jämföra erhållna resultat med äldre data i de fall dessa finns tillgängliga, samt att bedöma resultaten mot aktuella riktvärden från myndigheter.

Undersökningen visar bland annat en tydlig extern påverkan av PFAS i Magelungen och PCB:er och PBDE i Trehörningen-Sjödalen. I dessa fall är det särskilt viktigt att uppströmsarbetet nu trappas upp för lokalisera och åtgärda de källor som orskakar de förhöjda halterna. Undersökningen kan laddas ned på via hemsidans Miljödataportal.